Betalings voorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of zijn/haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck

2. De patiënt/cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt/cliënt of namens de patiënt/cliënt verleende diensten.

3. De patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor het na gaan welke vergoedingen er gelden bij de verzekeringsmaatschappij en de afgesloten polis voor de huidige therapie.

4. Indien de patiënt vanuit de aanvullende verzekering de therapie vergoed krijgt, vindt de declaratie direct bij de zorgverzekeraar plaats.

5. Indien de patiënt niet aanvullend verzekerd is of als de polislimiet is overschreven, ontvangt de patiënt een nota van de therapeut.

6. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

7 . Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten en rente in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.

8. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. De tarieven voor therapie vindt u op onze website of de tarievenlijst in de praktijk.

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.

8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut.